Clock-Time

Linh mục Giuse Trần Nhân Ái

Năm sinh: 26/05/1979
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Phước Vĩnh
Địa chỉ: Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD