Clock-Time

Linh mục Phêrô Đinh Quang Dũng

Năm sinh: 02/01/1962
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Khuôn viên nhà thờ Nha Bích
Địa chỉ: Nha Bích, Chơn Thành, BP