Clock-Time

Linh mục Phaolô Giuse Nguyễn Đăng Hanh

Năm sinh: 05/06/1938
Chịu chức: 14/05/1968
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Nghĩa trang Linh mục (Giáo xứ Bến Sắn)
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Uyên, BD.