Clock-Time

Linh mục Augustinô Hà Minh Nghĩa

Năm sinh: 24/04/1936
Chịu chức: 26/03/1962
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Nghĩa trang linh mục GP
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Uyên, BD