Clock-Time

Linh mục Gioan Nguyển Đình Phú

Năm sinh: 04/11/1958
Chịu chức: 27/07/2000
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Khuôn viên nhà thờ Võng Phan
Địa chỉ: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD.