Clock-Time

Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Trung

Năm sinh: 23/10/1961
Chịu chức: 17/10/2002
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Nghĩa trang Linh mục (Giáo xứ Bến Sắn)
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Uyên, BD.