Clock-Time

Linh mục Giuse Quang Minh Tuấn

Năm sinh: 25/01/1942
Chịu chức: 01/05/1969
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Nghĩa trang Linh mục (Giáo xứ Bến Sắn)
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Uyên, BD