Clock-Time

Linh mục Phêrô Tạ Văn Đức

Năm sinh: 22/10/1955
Chịu chức: 03/11/1999
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hoàng Châu
Địa chỉ: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD.