Clock-Time

Linh mục Phaolô Trần Hữu Phúc

Năm sinh: 10/07/1955
Chịu chức: 04/04/1991
Chức vụ: Qua đời
Giáo xứ: Nghĩa trang linh mục (GX. Bến Sắn)
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Uyên, BD.