Clock-Time

Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

/ 757 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 174 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 174 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 20: 1 - 16. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

/ 846 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 161 - Bài Giảng Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 161 - Bài Giảng Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm A - Tin Mừng Ga 6: 51 - 58. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

/ 988 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 159 - Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 159 - Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Tin Mừng Ga 20: 19 - 23. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến