Clock-Time

Linh Mục Thái Nguyên

/ 5244 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV15 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 15 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 5339 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV117 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 3958 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay A - Thái Nguyên Thánh Vịnh 94

/ 1966 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B - Thánh Vịnh 4 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 2337 / Thánh Ca

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 1886 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 1502 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 1425 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên.