Clock-Time

Linh Mục Thái Nguyên

/ 242 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XX Thường Niên A - Thánh Vịnh 66 - Linh Mục Thái Nguyên.
/ 253 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XIX Thường Niên A - Thánh Vịnh 84 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XIX Thường Niên A - Thánh Vịnh 84 - Linh Mục Thái Nguyên.
/ 850 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XVIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 144 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XVIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 144 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 991 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XVII Thường Niên A - Thánh Vịnh 118 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XVII Thường Niên A - Thánh Vịnh 118 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 219 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Thánh Vịnh 85 - Linh Mục Thái Nguyên.
/ 376 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên A - Thánh Vịnh 64 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên A - Thánh Vịnh 64 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 320 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 336 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên