Clock-Time

Lm Đan Vinh

/ 685 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tinh Thần Siêu Thoát Là Diều Kiện Dể Theo Làm Môn Đệ Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su đã đòi chàng thanh niên giàu có muốn theo làm môn đệ của Người: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi đến theo tôi” ...
/ 687 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sức Mạnh Hoán Cải Chữa Lành Của Kinh Mân Côi - Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Câu chuyện Sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Trinh nữ Ma-ri-a giúp chúng ta nhận biết tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong việc thực hiện lời hứa cứu độ loài người.