Clock-Time

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

/ 1742 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tha Thứ không biên giới - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 18: 21-35: Tin Mừng hôm nay thuật lại: “Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”...
/ 1281 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XVII Thường Niên A - Kho Báu Trong Ruộng

Chúa Giêsu là người thợ ngọc trong câu chuyện. Chính Chúa Giêsu đã nhập thể, nhập thế và bằng cái chết của Người, Người đã mạc khải cho chúng ta Nước Trời chính là một kho báu quí giá nhất trên thế gian này.