Clock-Time

Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy

/ 341 / Từ Ngữ Kinh Thánh

DỤ NGÔN - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 20:1-16a) | Từ ngữ Kinh Thánh

Dụ ngôn là những câu chuyện được kể ra để chuyển tải sự thật tổng quát hay sứ điệp thiêng liêng, thường phải được giải thích mới hiểu được, chúng thường được các tiên tri sử dụng và đề cao nhiều trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô...

/ 334 / Từ Ngữ Kinh Thánh

VƯỜN NHO - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 20:1-16a) | Từ ngữ Kinh Thánh

Vườn nho là một cánh đồng hay mảnh vườn được canh tác, đôi khi có tường bao quanh trong đó trồng nho và những cây khác – Israel thỉnh thoảng được sánh như vườn nho. Vài dụ ngôn của Chúa Giêsu có liên quan tới vườn nho... 

/ 266 / Từ Ngữ Kinh Thánh

TIỀN CÔNG / LƯƠNG - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 20:1-16a) | Từ ngữ Kinh Thánh

Trường hợp ông Giacób đã sống như một người làm thuê kiếm tiền, khi ông “trốn chạy sang cánh đồng Aran …” (Hs 12,13). Ông đồng ý với số tiền lương thỏa thuận trước (St 29,15). Ông đã được trả công bằng hiện vật (St 29,18) Ông Giacób đã bị ông Laban lường gạt (St 29,25-27) nhưng ông đã sắp xếp để có lợi cho mình (St 30,28-34). Ông đã tố cao sự bất lương của ông Laban (St 31,6-7) và đoan quyết sự lương thiện của mình (St 31,8-9), đã nhớ lại kinh nghiệm của mình (St 31,38-42)... 

/ 200 / Từ Ngữ Kinh Thánh

NGƯỜI SAU HẾT ... KẺ TRƯỚC HẾT - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 20:1-16a) | Từ ngữ Kinh Thánh

Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” (đúng hơn nên gọi là “chủ nhân tốt bụng”) (Mt 20,1-16a) đưa ra hình ảnh của Israel : vườn nho, và chủ : Thiên Chúa như Isaia phác họa (5,1-7). Như vậy, dân Israel là những người trước hết được gọi vào làm việc trong công trình xây dựng nước trời :”họ được Thiên Chúa nhận làm con, được ...” (Rm 9,4-5)...

/ 362 / Từ Ngữ Kinh Thánh

THƯƠNG XÓT/ LÂN TUẤT/NHÂN TỪ/ KHOAN DUNG - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 18:21-35) | Từ ngữ Kinh Thánh

Lòng thương xót của Chúa : “Thiên Chúa của anh em là Thiên Chúa từ bi” (Đnl 4,31). “Người vẫn xót thương, tha thứ, không tiêu diệt, nén giận đã bao lần, chẳng khơi bùng nộ khí” (Tv 78,28) “... Ta giàu lòng xót thương” (Gr 3,12 x. Đnl 7,7-8 Nkm 9,31 Dcr 7,16 Lc 1,50-54 Gc 5,11)...

/ 253 / Từ Ngữ Kinh Thánh

NỢ - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 18:21-35) | Từ ngữ Kinh Thánh

Mọi người đều mắc nợ Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành : “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh ?” (1Cr 4,7 x. Đnl 8,17-18 1Sb 29,11-13 Tv 24,1-2 Gv 5,19 Cv 14,17 17,25 1Tm 6,17)... 

/ 214 / Từ Ngữ Kinh Thánh

THỰC HÀNH THA THỨ - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 18:21-35) | Từ ngữ Kinh Thánh

Có những dẫn chứng về việc được thứ tha : “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung ...” (Tv 32,1-5) Ông Isaia “được tha lỗi và xá tội” và được sai đi làm tiên tri (Is 6,1-7). Người phụ nữ ngoại tình “chỉ còn lại một mình và được Chúa Giêsu phán dạy : “Tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,3-11)... 

/ 192 / Từ Ngữ Kinh Thánh

THA THỨ - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 18:21-35) | Từ ngữ Kinh Thánh

Trong Thánh Kinh, tội nhân là con nợ được Thiên Chúa tha nợ (tiếng Do thái là salah : Ds 14,19). Việc tha thứ này công hiệu đến nỗi tội lỗi như bị vất bỏ sau lưng Ngài (Is 38,17) được cất đi (do thái nasa ‘ : Xh 32,32) bị hủy bỏ (dt : kippèr Is6,7 Lc 7,42 Mt18,25t). Các tông đồ nhấn mạnh việc ban ơn Thánh Thần mà hiệu quả là “ơn tha tội” (Lc 24,47 Cv 2,38)...