Clock-Time

Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

/ 261 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C  , TV 103, Huy Hoàng...

/ 329 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C Hot

ĐÁP CA:  Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C  , TV 46, Huy Hoàng...

/ 347 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C  , TV 144, Huy Hoàng...

/ 516 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C - , TV 99, Huy Hoàng...

/ 477 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C - , TV 29, Huy Hoàng...

/ 671 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh Năm C - , TV 117, Huy Hoàng...

/ 1618 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật VI Mùa Chay - C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C, Tin Mừng: Lc 22: 14 - 23.56, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng...

/ 528 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C, TV 21, Huy Hoàng...