Clock-Time

Lời nguyện Chung - Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên C

Thiên Chúa qui tụ chúng ta trong Chúa Giêsu để mỗi người có thể dâng lên Ngài lời chúc tụng, ngợi khen và cầu xin cho những nhu cầu của toàn thể nhân loại. Phó thác lời cầu nguyện cho Chúa Giêsu, Đấng trung gian mọi ơn lành, giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

Lời nguyện Chung
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên C

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa qui tụ chúng ta trong Chúa Giêsu để mỗi người có thể dâng lên Ngài lời chúc tụng, ngợi khen và cầu xin cho những nhu cầu của toàn thể nhân loại. Phó thác lời cầu nguyện cho Chúa Giêsu, Đấng trung gian mọi ơn lành, giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh, để Hội Thánh biết trở nên nơi đón tiếp tất cả mọi người thành tâm thiện chí, được hiệp nhất nhờ đức tin vào một Chúa duy nhất và được xây nên nhờ tình hiệp nhất huynh đệ.

2. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho các vị lãnh đạo các quốc gia, khi thi hành quyền bính của mình, biết dùng những tài nguyên của đất nước mà Thiên Chúa ban cho khi tạo dựng, nhằm làm cho mọi người được ấm no hạnh phúc.

3. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho các anh chị em công nhân và nông dân, những người đang chăm chỉ lao động để nuôi sống gia đình và thăng tiến xã hội, có thể nhìn thấy trong việc dấn thân của họ, sự quan phòng của Thiên Chúa, là Đấng Tạo Dựng và là Cha của hết mọi người.

4. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho các gia đình Kitô hữu, là Hội Thánh tại gia, biết trở nên cộng đoàn của hiệp nhất trong tình yêu và lời cầu nguyện.

5. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho mọi người đang cử hành thánh lễ hôm nay, biết đến với anh chị em sống trong lầm lỗi, và nhờ lời khuyên nhủ chân thành trong tình huynh đệ, họ sẽ đón nhận được ơn tha thứ.

Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không ngừng đổi mới chúng con nhờ ân sủng của các bí tích, xin thương nhận lời cầu xin của Hội Thánh mà làm cho cuộc sống chúng con nên dấu chỉ mỗi ngày một tỏ tường hơn về tình thương Chúa đối với anh chị em.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn