Clock-Time

Mc 6: 7-13

/ 1262 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy về ơn gọi, địa vị và sứ mạng của người ki-tô hữu nói chung và người tông đồ nói riêng...
/ 2202 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 7-13: Tin Mừng hôm nay cho thấy về ơn gọi, địa vị và sứ mạng của người Kitô hữu nói chung và người tông đồ nói riêng...
/ 1190 / Suy Niệm Hằng Ngày

Phó thác và tin tưởng để lên đường - Thứ Năm tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 7-13: Loan báo Tin Mừng là cả một tiến trình phức tạp, đòi hỏi phải suy nghĩ chính chắn và thích nghi cẩn thận, quan tâm đến thời điểm mà người ta sống cũng như nền văn hóa mà Phúc Âm sẽ được gieo vải, vun trồng...