Clock-Time

Mc 9: 30-37

/ 864 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên C - Khiêm Nhường Tự Hạ

Tin mừng Mc 9: 30-37:  Ai muốn làm lớn, thì phải trở nên kẻ rốt hết. Cũng như các tông đồ, chúng ta thường hay tranh luận xem ai trong chúng ta là người lớn nhất. Và Chúa Giêsu đã trả lời: Người lớn nhất phải làm đầy tớ cho mọi người.
/ 1723 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy...
/ 1566 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy...
/ 2102 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên B - Con đường khiêm tốn

Tin mừng Mc 9: 30-37: Chúa Giêsu đã làm một cuộc “cách mạng” khi ngài nói với các môn đệ của Ngài trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết...