Clock-Time

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria - Nguyễn Đức Tuyên

Hôm nay Giáo hội mừng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Sự ra đời của Đức Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị cho công cuộc cứu chuộc loài người. Mẹ là người được chọn từ muôn thuở để trở nên nơi chốn mà Ngôi Hai Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Là con người thứ nhất tràn đầy thần khí, Mẹ được ơn phúc vô nhiễm nguyên tội, và Mẹ mang đến cho chúng ta ơn tái sinh trong con Mẹ là Đức Giêsu Kitô.

Mẹ Maria
Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Nguyễn Đức Tuyên

Hôm nay Giáo hội mừng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Sự ra đời của Đức Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị cho công cuộc cứu chuộc loài người. Mẹ là người được chọn từ muôn thuở để trở nên nơi chốn mà Ngôi Hai Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Là con người thứ nhất tràn đầy thần khí, Mẹ được ơn phúc vô nhiễm nguyên tội, và Mẹ mang đến cho chúng ta ơn tái sinh trong con Mẹ là Đức Giêsu Kitô.

Thánh Matthêu bắt đầu Tin Mừng bằng việc ghi lại gia phả của Đức Giêsu, đã lưu ý chúng ta về kế hoạch của Thiên Chúa chuẩn bị cho ngày giáng lâm của Con Ngài qua nhiều thế hệ, mà Đức Maria, trinh nữ thành Nazareth là người đuợc diễm phúc hoàn tất kế hoạch ấy. 

Vai trò mà Thiên Chúa trao cho Đức Maria sâu xa đến nỗi làm choáng váng những suy tưởng bình thường. Ơn huệ Thiên Chúa dành cho Đức Maria vượt xa ơn huệ ban cho bất cứ thụ tạo nào khác. Nếu chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Maria vượt trội trên mọi người mà kinh nghiệm riêng tư của Mẹ hầu như không liên hệ tới chúng ta thì đó là một nhầm lẫn. Hơn nữa, Mẹ là người cao trọng nhất trong chúng ta, dầu vậy Mẹ lại là người ở giữa chúng ta.

Khuôn mẫu mà Thiên Chúa cư xử với Đức Maria là khuôn mẫu Ngài cư xử với mỗi người chúng ta. Chúa có kế hoạch cho cuộc đời Đức Maria, và Chúa cũng có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta. Tâm điểm kế hoạch Ngài dành cho Đức Maria là ý định để Con Ngài sống trong Đức Maria và Mẹ đem Ngài vào thế giới loài người. Tự căn bản, đó là kế hoạch của Thiên Chúa cũng dành cho chúng ta.

Mỗi người chúng ta là món qùa độc nhất của Thiên Chúa. Tương xứng với sự độc nhất ấy, Thiên Chúa dành cho mỗi người một ơn gọi và sứ mạng đặc biệt. Ngài cho ta biết kế hoạch của Ngài bằng nhiều phương cách khác nhau: qua nhiều tình huống, qua bạn bè và gia đình, qua khả năng và cơ hội. Thiên Chúa không ép buộc chúng ta thực thi kế hoạch của Ngài trong đời sống của ta. Cũng như Ngài đã làm với Đức Maria, Ngài kêu mời chúng ta chấp nhận tiếng gọi của Ngài và theo Ngài. Cũng vậy, Chúa muốn Đức Maria đáp lời Ngài và thi hành một sứ mạng độc đáo Ngài dành cho Mẹ, Chúa cũng muốn ta chấp nhận sứ mạng độc đáo của ta và đem ra thực hành với tất cả cố gắng của mình. 

Liệu hết thảy chúng ta có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi chân tình và tha thiết của Thiên Chúa với cùng một niềm hy vọng và tín thác mà Đức Maria đã làm hay chăng.

Lạy Thiên Chúa, này con đây, xin hãy chỉ rõ hơn nữa kế hoạch của Ngài dành cho con. Xin hãy thêm sức mạnh Chúa Thánh Thần cho con để con hoàn thành ơn gọi và sứ mạng mà Chúa muốn con thực thi.