Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ

/ 840 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 36: Nữ Nhà Báo Và Nữ Ký Giả Hot

Nữ nhà báo: “nhà báo” là tiếng thuần Việt nên phải dùng văn phạm xuôi. Vì thế, khi một người nữ làm nhà báo thì gọi là “nhà báo nữ”. Không thể nói: “nữ nhà báo”. Nữ ký giả: “ký giả” là tiếng Hán Việt nên phải dùng văn phạm ngược. Vì thế, khi một người nữ làm ký giả thì gọi là “nữ ký giả”, cũng có thể nói: “nữ phóng viên”. 

/ 1393 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 35: Huyên Thiên hay Luyên Thuyên Hot

Huyên thiên: là từ gốc Hán. “Huyên” là tiếng nói ồn ào, giống như từ “huyên náo”. “thiên” là trời. Nói “huyên thiên” là nói đủ chuyện, làm ồn ào cả bầu trời. Như vậy, nói huyên thiên có nghĩa là nói nhiều chuyện không ý nghĩa, chẳng mạch lạc.“Luyên thuyên” là cách nói nhầm của từ “huyên thiên”. Bạn nào đã trót nói nhầm từ này thì từ nay xin sửa lại nhé!

/ 1067 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 34: Hoang Vu hay Hoang Vắng Hot

Hoang vu: là từ gốc Hán. Hoang là trống không. Vu là cỏ rậm rạp. Hoang vu là trạng thái bỏ không, để cỏ mọc tự nhiên, như chưa hề có tác động của con người. Hoang vắng: là từ thuần Việt. Hoang vắng là vắng bóng người qua lại, sinh sống.

/ 824 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 33: Thúc Dục hay Thúc Giục Hot

Thúc giục (động từ). “Giục” là dùng lời nói hay hành động làm cho việc gì đó tiến hành nhanh hơn, sớm hơn. “Thúc giục” là giục liên tiếp...

/ 923 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 32: Nhận Thức hay Kiến Thức Hot

“Nhận thức” là hiểu biết do khả năng suy luận, phán đoán mà có. “Kiến thức” là những hiểu biết có được nhờ học tập và từng trải.

/ 839 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 31: Cọ Xát hay Cọ Sát Hot

Cọ xát là động từ. “Cọ xát” hiểu theo nghĩa đen là cọ đi cọ lại hai vật vào nhau. “Cọ xát” hiểu theo nghĩa bóng là tiếp xúc với trở ngại hoặc thử thách.

/ 383 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 30: Súc Tích hay Xúc Tích Hot

Súc tích: (tính từ) là có nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn. Xúc tích: là viết sai chính tả. Tiếng Việt không có từ này. Như vậy, “súc tích” mới là từ đúng.

/ 306 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 29: Câu Chuyện Hay Câu Truyện Hot

“Chuyện” là những gì được kể bằng miệng, thuật lại một nội dung nào đó. Thí dụ: Câu chuyện thương tâm. Còn “Truyện” là những gì được viết ra, trong một tác phẩm, mang tính hệ thống. Thí dụ: Truyện cổ tích, Truyện ngắn, Truyện dài.