Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ

/ 1258 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 98: Dang tay hay Giang tay Hot

“Giang tay” là từ hoàn toàn không có nghĩa, không xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt. Cho nên, “Giang tay” là cách sử dụng sai. Không thể nói “Giang tay ra” mà phải nói “Dang tay ra”. Như vậy, nói hoặc viết là “Dang tay” mới đúng chính tả Tiếng Việt.

/ 1010 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 97: Giãy dụa hay Giãy giụa Hot

Khi ghép từ “Giãy” với từ “dụa” thì “Giãy dụa” lại không hề có mặt trong từ điển Tiếng Việt, nên có thể khẳng định: Đây là một từ do những người đọc sai, rồi viết sai mà ra. Như vậy, “Giãy giụa” mới là từ đúng.
/ 975 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 96: Lo lắng hay Lo liệu Hot

“Lo lắng” là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi gặp căng thẳng; còn “Lo liệu” là một hành động có tính toán, sắp đặt sao cho tốt đẹp. Như vậy, “Lo liệu” có nghĩa tích cực hơn.
/ 1129 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 95: Kết cục hay Kết cuộc Hot

Kết cuộc là đọc sai hoặc viết sai chính tả. Nhiều người cứ nghĩ “cục” hay “cuộc” thì nghĩa như nhau, nhưng thực ra là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, “Kết cục” mới là từ đúng.
/ 1069 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 94: Đại diện hay Đại biểu Hot

“Đại diện” và “Đại biểu” là hai từ có nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 592 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 93: Giày vò hay Dày vò

“giày vò” mới là từ đúng; còn “dày vò” chỉ là cách viết sai do sự lẫn lộn giữa “d” và “gi” mà ra.
/ 940 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 92: Sổ lồng hay Xổ lồng Hot

“Xổ lồng” thì không có nghĩa.
➤ “Như vậy, “Sổ lồng” mới là từ đúng.

/ 769 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Nhiệm vụ hay Nghĩa vụ Hot

“Nhiệm vụ” là công việc phải làm theo bổn phận, còn “Nghĩa vụ” là công việc bắt buộc phải làm do pháp luật hay đạo đức đặt ra.