Clock-Time

Mỗi tuần một từ ngữ

/ 551 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 95: Kết cục hay Kết cuộc Hot

Kết cuộc là đọc sai hoặc viết sai chính tả. Nhiều người cứ nghĩ “cục” hay “cuộc” thì nghĩa như nhau, nhưng thực ra là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, “Kết cục” mới là từ đúng.
/ 739 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 94: Đại diện hay Đại biểu Hot

“Đại diện” và “Đại biểu” là hai từ có nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 340 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 93: Giày vò hay Dày vò

“giày vò” mới là từ đúng; còn “dày vò” chỉ là cách viết sai do sự lẫn lộn giữa “d” và “gi” mà ra.
/ 593 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 92: Sổ lồng hay Xổ lồng Hot

“Xổ lồng” thì không có nghĩa.
➤ “Như vậy, “Sổ lồng” mới là từ đúng.

/ 477 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Nhiệm vụ hay Nghĩa vụ Hot

“Nhiệm vụ” là công việc phải làm theo bổn phận, còn “Nghĩa vụ” là công việc bắt buộc phải làm do pháp luật hay đạo đức đặt ra.
/ 821 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 89: Tay trắng hay Trắng tay Hot

“Tay trắng” và “Trắng tay” là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau.
🔹 “Tay trắng” là không có của cải, còn “Trắng tay” là có của mà mất sạch rồi.
🔹 “Tay trắng” là danh từ, còn “Trắng tay” là tính từ.
/ 693 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 88: Trải nghiệm hay Kinh nghiệm Hot

Trải nghiệm là để chỉ một quá trình, còn Kinh nghiệm là hệ quả của quá trình đó. Còn trải nghiệm có thể chỉ một lần, còn Kinh nghiệm là kết quả của nhiều lần làm một việc gì đó.
/ 507 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 87: Giàn giáo hay Dàn giáo

“Giàn giáo” mới là từ đúng chính tả Tiếng Việt.