Clock-Time

Mt 1: 18-24

/ 1228 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 18-24: Thiên Chúa sai Con của Ngài đến trần gian như trình thuật biến cố truyền tin, Thiên Chúa cũng sai thiên thần loan báo chương trình đó cho thánh Giuse, lúc đó đã đính hôn với Đức Maria...
/ 543 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 1: 18-24: Trong Tin Mừng hôm nay, Matthêu nhấn mạnh tới danh hiệu Giuse, con vua Đavid...
/ 1103 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 1: 18-24: Trong Tin Mừng hôm nay, Matthêu nhấn mạnh tới danh hiệu Giuse, con vua Đavid...
/ 1634 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 18-24: Thiên Chúa sai Con của Ngài đến trần gian như trình thuật biến cố truyền tin, Thiên Chúa cũng sai thiên thần loan báo chương trình đó cho thánh Giuse, lúc đó đã đính hôn với Đức Maria...
/ 1260 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đón nhận ý Chúa - Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 1: 18-24: Qua các trình thuật Tin Mừng ta thấy có bốn người phụ nữ, bạn đồng hội đồng thuyền với Đức Maria, trong gia phả của Chúa Giêsu, có điều gì đó bất thường không tương ứng với các kỷ cương của Lề Luật..