Clock-Time

Mt 12: 38-42

/ 2133 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 38-42:   Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những người kinh sư cũng như những người Pharisêu đều cứng lòng tin, họ đòi hỏi Chúa Giêsu làm dấu lạ trên trời với giọng thách thức, vì họ không tin.
/ 1194 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 38-42:  Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy...