Clock-Time

Mt 12: 38-42

/ 969 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tình Yêu Vĩ Đại Khiêm Hạ Nhỏ Bé - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 38-42:   Trang Tin Mừng hôm nay theo Thánh sử Matthêu nói về chủ đề Mầu nhiệm Nước Trời.

/ 1339 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 38-42:   Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những người kinh sư cũng như những người Pharisêu đều cứng lòng tin, họ đòi hỏi Chúa Giêsu làm dấu lạ trên trời với giọng thách thức, vì họ không tin.
/ 625 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên B

Tin mừng Mt 12: 38-42: Bài tin mừng hôm nay ghi lại câu chuyện chung quanh dấu chỉ Giô-na, để trình bày về niềm tin như một ân huệ chứ không phải niềm tin do điều kiện...
/ 641 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 12: 38-42: Bài tin mừng hôm nay ghi lại câu chuyện chung quanh dấu chỉ Giô-na, để trình bày về niềm tin như một ân huệ chứ không phải niềm tin do điều kiện...
/ 653 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 38-42:  Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy...