Clock-Time

Mt 12: 46-50

/ 1102 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lắng Nghe Và Thực Hành - Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúa Giê-su vì sứ mạng loan báo Tin Mừng, đã buộc mình phải rời xa tương quan ruột thịt tự nhiên và hạn hẹp, để gắn bó thiết thân hơn với sứ vụ, và gắn chặt mối tương quan nhân loại bao quát hơn

/ 1239 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúa Giêsu khẳng định "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".