Clock-Time

Mt 16: 13-20

/ 1039 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên A - Đức Tin - Nền Tảng Của Tòa Nhà Giáo Hội

Tin Mừng Mt 16: 13-20: Hôm nay tường thuật việc Chúa thiết lập Giáo Hội, và điều cốt cán để Chúa dựng xây Giáo hội chính là Đức tin của các tông đồ. Quả thật Giáo Hội được hình thành không bởi bất cứ một thế thế lực trần thế nào ngoài đức...
/ 793 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 16: 13-20: Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật này mời gọi chúng ta suy tư về mầu nhiệm và quyền bính của Hội thánh. Hội thánh chính là gia đình của Thiên Chúa, là nơi qui tụ mọi người trở nên con cái Chúa. Mọi quyền bính trong Hội thánh đều được thừa ủy từ chính Thiên Chúa, nhằm để phục vụ con người, phục vụ công trình loan báo Tin mừng và mưu cầu lợi ích đức tin cho nhân thế...
/ 1051 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên A - Chìa Khóa Nước Trời

Tin Mừng Mt 16: 13-20: Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng Sống; và với lời tuyên xưng này, thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu trao “Chìa Khóa Nước Trời", tức là quyền lãnh đạo Dân Chúa...
/ 1479 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên A - Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống

Tin Mừng Mt 16: 13-20: Qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, sau lời tuyên xưng của thánh Phêrô: ”Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giêsu liền khen thưởng thánh Phêrô: ”Phêrô, con là Đá trên Đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy”...