Clock-Time

Mt 19: 3-12

/ 849 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chung Thủy Và Thủy Chung - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C

Tin Mừng  Mt 19: 3-12:  Hôn nhân là bí tích Chúa thiết lập để nối kết hai tâm hồn nam nữ trong đời sống vợ chồng. Họ sẽ tự do đến với nhau, yêu thương nhau. Họ sẽ sinh con cái và giáo dục chúng nên những Kitô hữu đạo đức.
/ 380 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt  19: 3-12: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly...Ai rẫy vợ mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình.
/ 1440 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 3-12 “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Đây là điều luật tiên khởi trong hôn nhân Công giáo.
/ 800 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cố gắng và hy sinh để bảo vệ hôn nhân của mình - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên B

Tin Mừng Mt 19: 3-12: Ngài lập lại nguyên tắc hôn nhân bất khả ly: “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mình mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình.”...
/ 1151 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 19: 3-12: “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Đây là lề luật bất di, bất dịch của hôn nhân Kitô giáo.
/ 573 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên B

Tin mừng Mt  19: 3-12: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly...Ai rẫy vợ mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình.
/ 1040 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên A

Tin mừng Mt  19: 3-12: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly...Ai rẫy vợ mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình.
/ 1095 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Mt 19: 3-12: Từ thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng loài người có nam có nữ, vì Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác.