Clock-Time

Mt 2: 13-18

/ 1074 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 13-18: Thiên Chúa luôn là Đấng bảo vệ chúng ta và chỉ cho chúng ta cách thế “thoát mưu đời hãm hại”. Hãy theo gương thánh Giuse, lắng nghe và mau mắn thi hành điều Chúa truyền thì chúng ta sẽ được an toàn và có khả năng giúp anh em được bình an.
/ 595 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin mừng Mt 2: 13-18: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận...
/ 704 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 2: 13-18: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận...
/ 1505 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 13-18: Mừng kính các thánh Anh Hài, những trẻ thơ vô tội đã chết vì Chúa, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta cần biết trân trọng quà tặng sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người. Hãy đừng vì tính ích kỷ và lòng ghen tương mà tước đi mạng sống của người khác, nhất là của những trẻ thơ vô tội...
/ 1287 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng độc ác như Hêrôđê - Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 2: 13-18: Tin Mừng thánh Matthêu chương 2 trong các đoạn kế tiếp thuật lại rằng vua Hêrôđê ác độc tìm cách biết nơi rõ ràng để thủ tiêu Giêsu. Nhưng, được mộng báo các nhà chiêm tinh sau khi đã gặp Hài Ðồng Giêsu tại Bêlem thì họ đã không trở lại gặp Hêrôđê nữa, mà đã đi lối khác mà về lại xứ của họ...