Clock-Time

Mt 4: 18-22

/ 712 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa Như ANDRÊ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 4: 18-22 Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm nay.
/ 475 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ BảyTuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 4: 18-22: Bài Tin Mừng thuật lại ơn gọi như sau: Chúa Giêsu "thấy" những người này: Người kêu gọi họ bỏ tất cả và đi theo Người. Họ cũng không tìm lý do và cũng không sợ khó khăn. 

/ 989 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của 4 tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan, đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Anrê mà chúng ta mừng kính hôm nay.
/ 1290 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Mt 4: 18-22: Ở mọi hoàn cảnh sống với nhiều ngành nghề khác nhau, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta tham gia vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Thiên Chúa vẫn mời gọi từng phút giây khi mỗi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình. 

/ 1047 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Trình thuật Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người.

/ 564 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Mt 4: 18-22: Bài Tin Mừng thuật lại ơn gọi như sau: Chúa Giêsu "thấy" những người này: Người kêu gọi họ bỏ tất cả và đi theo Người. Họ cũng không tìm lý do và cũng không sợ khó khăn. Thực ra họ cảm nghiệm bằng tình yêu nhanh hơn lý trí: Đức Giêsu là ai và đi theo Người có nghĩa là gì...
/ 1238 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 4: 18-22: Bài Tin Mừng thuật lại ơn gọi như sau: Chúa Giêsu "thấy" những người này: Người kêu gọi họ bỏ tất cả và đi theo Người. Họ cũng không tìm lý do và cũng không sợ khó khăn. Thực ra họ cảm nghiệm bằng tình yêu nhanh hơn lý trí: Đức Giêsu là ai và đi theo Người có nghĩa là gì...
/ 1449 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Trình thuật Tin Mừng chúng ta suy gẫm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người. Họ là: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Khi gặp họ đang làm nghề chài lưới, Người bảo: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”...