Clock-Time

Mt 4: 18-22

/ 1889 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Ơn gọi thiết yếu là một tương quan: Chúa gọi và chúng ta đáp lại, như thánh An-rê và các anh em khác “lập tức bỏ chài, bỏ thuyền, bỏ cha mà theo Chúa”.
/ 1561 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa Như ANDRÊ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 4: 18-22 Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm nay.
/ 1846 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của 4 tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan, đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Anrê mà chúng ta mừng kính hôm nay.
/ 1953 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Mt 4: 18-22: Ở mọi hoàn cảnh sống với nhiều ngành nghề khác nhau, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta tham gia vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Thiên Chúa vẫn mời gọi từng phút giây khi mỗi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình. 

/ 1550 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Trình thuật Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người.

/ 1972 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Trình thuật Tin Mừng chúng ta suy gẫm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người. Họ là: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Khi gặp họ đang làm nghề chài lưới, Người bảo: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”...
/ 2020 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lời mời gọi theo Chúa - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 4: 18-22: Người bảo các ông: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức, các ông bỏ chài lưới đi theo Người...