Clock-Time

Mt 5: 20-26

/ 434 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 6 sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 5,20-26)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 6 sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 5,20-26) - Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.......

/ 654 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần X Thường Niên B

Tin mừng Mt 5: 20-26: Bài Tin-Mừng này ghi lại lời Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ: muốn được vào Nước-Trời thì phải sống công chính hơn hơn các kinh sư và biệt phái.......