Clock-Time

Mt 6: 24-34

/ 692 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải TIn Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên B

Tin Mừng Mt 6: 24-34Tìm kiếm nước Thiên-Chúa không phải là một việc làm giữa bao việc làm khác. Đây là một việc làm chính và ưu tiên : vì "tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên-Chúa", rồi mọi cái khác "của ăn áo mặc", Chúa sẽ ban thêm cho.

/ 1253 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên B - Tin Vào Chúa Quan Phòng

Tin Mừng Mt 6: 24-34 Khi nói đến khái niệm “Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng”, ấy là lúc chúng ta nói đến sự can thiệp của Thiên Chúa cách nhiệm mầu