Clock-Time

Mt 6:24-34

/ 1236 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6:24-34) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta đừng quan tâm quá mức hoặc lo lắng quá nhiều, hay khắc khoải về điều đó quá mức cần thiết. Chúa Giêsu muốn các môn đệ và chúng ta dành năng lượng vào những việc mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Đức tin của chúng ta ở đâu đối với sự quan tâm hằng ngày của cuộc sống? Nếu không tin tưởng Thiên Chúa với những thực tế hằng ngày thì làm sao có thể tin tưởng sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này?
/ 860 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải TIn Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên

Tin Mừng Mt 6: 24-34Tìm kiếm nước Thiên-Chúa không phải là một việc làm giữa bao việc làm khác. Đây là một việc làm chính và ưu tiên : vì "tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên-Chúa", rồi mọi cái khác "của ăn áo mặc", Chúa sẽ ban thêm cho.