Clock-Time

Mt 8: 28-34

/ 1375 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên B - Cầu Nguyện Để Chiến Thắng Thần Dữ

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Quỷ hấp dẫn con người bằng quyền lực và tri thức của chúng. Nhưng thực sự chúng là kẻ thù không đội trời chung của con người.

/ 1382 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi!". Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo...
/ 933 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi!". Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo...