Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 5524 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 96 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 96 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng C - Tin mừng  Lc 1: 39-45 - Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
/ 5784 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 95 - Chúa Nhật III Mùa Vọng C - Tin mừng  Lc 3, 10-18 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
/ 4128 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 94 - Chúa Nhật II Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 4077 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 4048 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 91 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 91 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - Tin mừng Mc 12, 38-44; 12, 41-44 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 3796 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 90 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 90 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B - Tin mừng Mc 12, 28b-34 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
/ 3747 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B Hot

Muối Men Cho Đời 89 - Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Tin mừng Mc 10, 46-52 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
/ 3159 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 88 - Chúa Nhật Truyền Giáo Hot

Muối Men Cho Đời 88 - Chúa Nhật XXIX Thường Niên B - Chúa Nhật Truyền Giáo - Tin mừng Mt 28, 16-20 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...