Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 3415 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 135: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C Hot

MMCD 134: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C Lc 17: 11-19 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng...

/ 3230 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 134: Chúa Nhật XXVII Thường Niên C Hot

MMCD 134: Chúa Nhật XXVII Thường Niên C Lc 16: 26-38 Lm. Antôn Hà Văn Minh....

/ 3190 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 133: Chúa Nhật XXVI Thường Niên C Hot

MMCD 133: Chúa Nhật XXVI Thường Niên C Lc 16: 19-31 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán....

/ 4965 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 132: Chúa Nhật XXV Thường Niên C Hot

Chúa Nhật XXV Thường Niên C, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng, Lc 16: 1-13...

/ 4563 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C, Tin Mừng:Ga 13 31-35, Lm. AnTôn Hà Văn Minh...

/ 3366 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh C, Tin Mừng: Ga 10:27-30, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...

/ 6007 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Tin Mừng: Ga 10 27-30 Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...

/ 1716 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 113 - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 113 - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C, Tin Mừng: Ga 21: 1-14, Lm. Micae Hoàng Đô Đốc...