Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 584 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Tin Mừng: Ga 10 27-30 Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...

/ 1630 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 113 - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 113 - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C, Tin Mừng: Ga 21: 1-14, Lm. Micae Hoàng Đô Đốc...

/ 1437 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 112 - Chúa Nhật II Phục Sinh C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 112 - Chúa Nhật II Phục Sinh C, Tin Mừng: Ga 20:19-29, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương...

/ 1358 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 111 - Chúa Nhật Phục Sinh C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 111 - Chúa Nhật Phục Sinh C, Tin Mừng: Ga 20, 1-9, Lm. antôn Hà Văn Minh...

/ 1559 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật VI Mùa Chay - C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C, Tin Mừng: Lc 22: 14 - 23.56, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng...

/ 1272 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 109 - Chúa Nhật V Mùa Chay - C Hot

Chúa Nhật V Mùa Chay - C Tin Mừng: Ga 8: 1-11 Lm. Antôn Hà Văn Minh...

/ 265 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Lc 15:1-3.11-32)

Tin mừng Lc 15:1-3.11-32: Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng....

/ 1140 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 108 - Chúa Nhật V Mùa Chay - C Hot

Chúa Nhật IV Mùa Chay - C Tin Mừng: Lc15 4:1-3.11-32 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán...