Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 273 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 147: Chúa Nhật II Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140 - Chúa Nhật XXXIV - Năm C Tin Mừng: Lc 23: 35-43 Lm. Micae Hoàng Đô Đốc...

/ 1382 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 146: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A, Mt 3: 13-17, Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC....

/ 111 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 145: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Hot

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2: 1-12, Muối Men Cho đời 145, Lm. Antôn Hà Văn Minh...

/ 242 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 144: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Hot

MMCD 144: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Mt 2:13-15.19-23 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán....

/ 272 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 141: Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A Hot

MMCD 141: Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A, Mt 3: 1-12, Lm. Antôn Hà Văn Minh....

/ 360 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140 - Chúa Nhật XXXIV - Năm C Tin Mừng: Lc 23: 35-43 Lm. Micae Hoàng Đô Đốc...

/ 3423 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 139: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 139 - Chúa Nhật XXXII - Năm C, Tin Mừng: Lc 20: 27-38, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương....

/ 3484 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 138: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C Hot

MMCD 138: Chúa Nhật XXXI Thường Niên C Lc 19: 1-10 Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC....