Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 166 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 177: Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 177 - Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 22: 1 - 14. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 199 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 176 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Lc 1: 26 - 38. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 195 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 174 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 174 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 20: 1 - 16. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

/ 218 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173: Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 21 - 35. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 190 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 15 - 20. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 226 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 171 - Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 171 - Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 16: 21 - 27. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 263 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 16: 13 - 20. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Phán

/ 272 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 168 - Bài Giảng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 168 - Bài Giảng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 14: 22 - 33. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc