Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 3185 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 198: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 198: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B. Mc 11: 1 - 10. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 2745 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 195: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 195: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B. Ga 2: 13 - 25. Lm.Antôn Hà Văn Minh

/ 3170 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 193: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 193: Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Mc 1: 12 - 15. Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 4396 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 192: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 192: Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm B. Mc 1: 29 - 39. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 4380 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 191: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 191: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm B. Mc 1: 14 - 20. Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 4075 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 190: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 190: Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm B. Ga 1: 35 - 42. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 3584 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 189: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 189: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Mc 1: 7-11. Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 3269 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 188: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 188: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Mt 2: 1-12. Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc