Clock-Time

Muối Men Cho Đời

/ 847 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 94: Đại diện hay Đại biểu Hot

“Đại diện” và “Đại biểu” là hai từ có nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 709 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 92: Sổ lồng hay Xổ lồng Hot

“Xổ lồng” thì không có nghĩa.
➤ “Như vậy, “Sổ lồng” mới là từ đúng.

/ 555 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 87: Giàn giáo hay Dàn giáo

“Giàn giáo” mới là từ đúng chính tả Tiếng Việt.
/ 707 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 86: Đào tạo hay Huấn luyện Hot

➡️ Như vậy, “Đào tạo” là truyền dạy ai đó các kiến thức hay kỹ năng cần thiết cho công việc. Sau đó, “Huấn luyện” để giúp họ biết cách vận dụng kiến thức hay kỹ năng đó một cách tối đa khi thực hiện.

➡️ Tóm lại, “Đào tạo” là chuyển giao kiến thức hoặc kỹ năng; còn “Huấn luyện” là nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng đó.

/ 837 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 84: Xoi mói hay Soi mói Hot

“Soi mói” thì Tiếng Việt không có từ này. Có lẽ do sự nhầm lẫn cả về nghĩa lẫn phát âm “s” và “x” mà ra. ⇛ Như vậy, “Xoi mói” mới là từ đúng chuẩn chính tả.
/ 923 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 82: Cơn dông hay Cơn giông Hot

“Cơn giông” là viết sai chính tả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi. Vì thế, “cơn dông” mới là từ đúng. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn hai từ này.
/ 894 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 80: Trùng lặp hay Trùng lắp Hot

“Lắp” không thể đi với “trùng” được. Nói “trùng lắp” là vô nghĩa, vì nó không có nghĩa lặp lại. Có lẽ theo khẩu ngữ vùng miền. Vì thế, “Trùng lặp” mới là từ đúng.
/ 2383 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 227 | Bài Giảng Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C | Lc 13, 22 - 30 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông Hot

Muối Men Cho Đời 227 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C. Lc 13, 22 - 30. Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông.