Clock-Time

MMCD 257 | Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 20:1-16a | Lm. Giuse Nguyễn Văn Thân

Muối Men Cho Đời 257, Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên - Năm A, Mt 20,1-16a, Lm. Giuse Nguyễn Văn Thân