Clock-Time

Muối Men Cho Đời 05 - Lễ Mẹ Thiên Chúa

Tin Mừng Lc 2: 16-21 Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Hát: Ứng Sinh Vinh Sơn Nguyễn Đức Anh - Chia sẻ: Linh Mục TaĐêô Lý Nguyễn Anh Thy

 MUỐI MEN CHO ĐỜI

MARIA, MẸ THIÊN CHÚA