Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 100 - Chúa Nhật II Thường Niên C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 100 - Chúa Nhật II Thường Niên C, Tin Mừng Ga 2: 1-11, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
MUỐI MEN CHO ĐỜI 100

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN C

 
Tin mừng Ga 2: 1-11
 
Lm. Gioan Lê Quang Tuyến


 

VIDEO BÀI GIẢNG