Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 102 - Chúa Nhật IV Thường Niên

MUỐI MEN CHO ĐỜI 102 - Chúa Nhật IV Thường Niên - Tin Mừng Lc 4, 21-30 - Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 102
 
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
 
TIN MỪNG LC 4, 21-30


LM. GIUSE NGUYỄN MINH CHÁNH

 


 

VIDEO BÀI GIẢNG