Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 103 - Chúa Nhật VI Thường Niên

MUỐI MEN CHO ĐỜI 103 - Chúa Nhật VI Thường Niên - Tin mừng Lc 6, 17.20-26 - Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng
MUỐI MEN CHO ĐỜI 103
 
CHÚA NHẬT Vi THƯỜNG NIÊN
 
TIN MỪNG LC 6, 17.20-26


LM. PHÊRÔ TRƯƠNG HUY HOÀNG

 
VIDEO BÀI GIẢNG