Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 104 - Chúa Nhật VII Thường Niên

MUỐI MEN CHO ĐỜI 104 - Chúa Nhật VII Thường Niên - Tin mừng Lc 4 27,38 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 104
 
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
 
TIN MỪNG LC 4 27,28


LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH

 
VIDEO BÀI GIẢNG