Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 105 - Chúa Nhật I Mùa Chay - C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 105 - Chúa Nhật I Mùa Chay - C - Tin mừng Lc 4:1-13 - Lm. Đaminh Trạch Cao Xuân Khải
MUỐI MEN CHO ĐỜI 105
 
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C
 
TIN MỪNG LC 4: 1-13


LM. ĐAMINH TRẠCH CAO XUÂN KHẢI

 
VIDEO BÀI GIẢNG