Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 106 - Chúa Nhật II Mùa Chay - C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 106 - Chúa Nhật II Mùa Chay - C - Tin mừng Lc 19: 28b-36 - Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, M.F
MUỐI MEN CHO ĐỜI 106
 
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C
 
TIN MỪNG LC 19: 28b-36


LM. MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, M.F

 
VIDEO BÀI GIẢNG