Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 107 - Chúa Nhật II Mùa Chay - C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 107: Chúa Nhật III Thường Niên C- Tin mừng Lc 13: 1-9 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
MUỐI MEN CHO ĐỜI 107
 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C
 
TIN MỪNG LC 13: 1-9


LM. GIOAN LÊ QUANG TUYẾN

 
VIDEO BÀI GIẢNG