Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 108 - Chúa Nhật V Mùa Chay - C

Chúa Nhật IV Mùa Chay - C
Tin Mừng: Lc15 4:1-3.11-32
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
MUỐI MEN CHO ĐỜI 108 - Chúa Nhật V Mùa Chay - C