Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 109 - Chúa Nhật V Mùa Chay - C

Chúa Nhật V Mùa Chay - C
Tin Mừng: Ga 8: 1-11
Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 109 - Chúa Nhật V Mùa Chay - C