Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật VI Mùa Chay - C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C, Tin Mừng: Lc 22: 14 - 23.56, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng
MUỐI MEN CHO ĐỜI 110 - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C