Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 111 - Chúa Nhật Phục Sinh C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 111 - Chúa Nhật Phục Sinh C, Tin Mừng: Ga 20, 1-9, Lm. antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 111 - Chúa Nhật Phục Sinh -  C

Lm. Ant
ôn Hà Văn Minh